Гараар гэрэлтүүлгийг цуцлахыг зорь

Гараар гэрэлтүүлгийг цуцлахыг зорь